Праховите пожарогасителни инсталации са подходящи за зони с повишена пожарна опасност. Такива зони са открити пространства с наличие на запалими течности, газове, химикали и ел. инсталации. В тези зони другите методи за пожарогасене не предлагат такава висока сигурност като праховите пожарогасителни инсталации. Гасенето с прах протича през две фази. В първата в следстви на изпускане на пожарогасителния агент, образувалия се прахов облак редуцира количеството на кислород в зоната. Във втората фаза веществата съдържащи се в пожарогасителния прах създават ефект не позволяващ на свободните радикали, формирани в процеса на горене, да поддържат горивната реакция. По този начин се намалява излъчваното количество топлина. В следствие на намаляването на топлината и на количестото на кислород в зоната, настъпва прекратяване на горенето.