Най-разпространените водни гасителни инсталации са спринклерните и дренчерните инсталации. Спринклерните пожарогасителни инсталации използват система от тръби, пълни с вода под налягане. Водата се обезпечава от независим воден източник, чиято вместимост трябва да е достатъчна да осигури подаването на вода при максимално натоварване за определено време. Налягането по тръбната система се осигурява от помпи и цялата система е под постоянен контрол.

      

       Когато един или повече от автоматичните спринклери е изложен на топлинно въздействие, той се активира, позволявайки на водата да изтече през спринклера. Всеки спринклер се активира, независимо от останалите, когато чувствителният елемент отчете, че е достигнато определено ниво на загряване. Обикновено се използват спринклери с температура на активиране – 68 оС. Водното течение се сблъсква с дефлектор, който разпръсква водата в определени по размер и гасителни свойства посоки. Отварят се само спринклерните глави, които се намират над огнището на пожара или в близост до него, т. е. чието действие е необходимо за гасенето. Това е най-често използваната система с големи възможности за приложение – защита на складове, офиси, промишлени и търговски обекти.

 

      За разлика от стандартните спринклерни системи, при които в случай на пожар се задейства спринклерната глава само в областта на пожара, то при дренчерните пожарогасителни системи водата се освобождава върху цялата защитавана област. Гасенето се стартира ръчно, автоматично или чрез температурен предпазител (хидравличен или пневматичен пуск), или чрез електрическата противопожарна сигнализация. Подходящи са за бързо и всеобхватно гасене в помещения с висок риск от пожар и ускорено разпространяване на пожара, както и за защита на технологични съоръжения. Дренчерните системи се ползват също и като водни завеси около атриуми, ескалатори, отворени стълбища, коридори и др.

       Водопенните пожарогасителни системи са подходящи за зони с висок риск от възникване на пожар. Често те са единственото решение за защита от специфични пожарни опасности, които могат да възникнат при различни работни условия.Технологията, използвана в системите за пожарогасене с пяна, за разлика от останалите гасителни агенти като вода, прах, синтетичен или инертен газ, използва комбиниран механизъм на гасене. Резултатът от този неколкократен гасителен ефект е напълно погасяване на огъня без риск от повторно запалване. Заради този факт пяната е основен гасителен агент за всички пожарни опасности и области, свързани с транспортиране, преработка, съхранение и използване на запалими течности или твърди вещества с високо горимо натоварване.